bleed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bleed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bleed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bleed.

Từ điển Anh Việt

 • bleed

  /bli:d/

  * (bất qui tắc) động từ bled

  chảy máu, mất máu

  rỉ nhựa (cây cối)

  đổ máu, hy sinh

  to bleed for one's country: hy sinh cho tổ quốc

  (y học) lấy máu (để thử)

  bòn rút, ((nghĩa bóng)) hút máu hút mủ

  dốc túi, xuỳ tiền ra; bị bòn rút

  (nghĩa bóng) thương xót, đau đớn

  to bleed white

  (xem) white

 • bleed

  (Tech) dòng in, nhỉ ra (đ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bleed

  * kinh tế

  tháo ra

  trích máu

  xả ra

  * kỹ thuật

  dây mực

  mất màu

  miệng phun

  ra ra ngoài lề

  rỉ nhựa

  tháo nước

  xả

  y học:

  chảy máu

  ô tô:

  xả gió

  cơ khí & công trình:

  xả hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bleed

  draw blood

  In the old days, doctors routinely bled patients as part of the treatment

  Synonyms: leech, phlebotomize, phlebotomise

  get or extort (money or other possessions) from someone

  They bled me dry--I have nothing left!

  drain of liquid or steam

  bleed the radiators

  the mechanic bled the engine

  Similar:

  shed blood: lose blood from one's body

  Synonyms: hemorrhage

  run: be diffused

  These dyes and colors are guaranteed not to run