bleeding tire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bleeding tire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bleeding tire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bleeding tire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bleeding tire

    * kỹ thuật

    sự tháo hơi ruột xe