bit rate (br) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bit rate (br) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bit rate (br) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bit rate (br).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bit rate (br)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tốc độ bit