bit position nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bit position nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bit position giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bit position.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bit position

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vị trí bit