ben oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ben oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ben oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ben oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ben oil

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    dầu thực vật Behen

    dầu ben