benefit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

benefit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm benefit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của benefit.

Từ điển Anh Việt

 • benefit

  /'benifit/

  * danh từ

  lợi, lợi ích

  for special benefit of: vì lợi ích riêng của;

  the book is of much benefit to me: quyển sách giúp ích tôi rất nhiều

  buổi biểu diễn; trận đấu (lấy tiền ủng hộ, tương tế) ((cũng) benifit night; benifit match)

  tiền trợ cấp, tiền tuất

  death benefit: tiền trợ cấp ma chay

  matermity benefit: tiền trợ cấp sinh đẻ

  phúc lợi

  medical benefit: phúc lợi về y tế

  (pháp lý) đặc quyền tài phán (không bị toà án thường xử, đối với cha cố...)

  to give somebody the benefit of the doubt

  vì còn nghi ngờ nên không buộc tội cho ai

  * ngoại động từ

  giúp ích cho, làm lợi cho

  * nội động từ

  được lợi, lợi dụng

  to benefit by something: lợi dụng cái gì

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • benefit

  * kinh tế

  đặc quyền tài phán

  ích lợi

  lợi ích

  lợi nhuận

  tiền lãi

  tiền lời

  tiền trợ cấp

  * kỹ thuật

  ích lợi

  lãi

  lợi ích

  phúc lợi

  quyền lợi

  tiền lãi

  xây dựng:

  trợ cấp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • benefit

  financial assistance in time of need

  something that aids or promotes well-being

  for the benefit of all

  Synonyms: welfare

  a performance to raise money for a charitable cause

  be beneficial for

  This will do you good

  Synonyms: do good

  Similar:

  profit: derive a benefit from

  She profited from his vast experience

  Synonyms: gain