benefit value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

benefit value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm benefit value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của benefit value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • benefit value

    * kinh tế

    giá trị được hưởng