band together nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

band together nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm band together giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của band together.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • band together

    form a group or unite

    The groups banded together

    Synonyms: confederate

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).