arrival weight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival weight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival weight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival weight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival weight

    * kinh tế

    trọng lượng hàng đến