arrival bill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival bill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival bill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival bill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival bill

    * kinh tế

    hối phiếu thanh toán hàng đến