arrivals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrivals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrivals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrivals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrivals

    * kinh tế

    người, vật, hay tàu, hàng đã đến

    những người hay vật đã đến

    sự đến, sự tới nơi