arrival payment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival payment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival payment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival payment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival payment

    * kinh tế

    trả tiền khi hàng đến