arrival at port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival at port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival at port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival at port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival at port

    * kinh tế

    sự đến cảng