arrival of goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival of goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival of goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival of goods.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival of goods

    * kinh tế

    hàng đến