arrival sequence access path nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival sequence access path nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival sequence access path giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival sequence access path.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival sequence access path

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường dẫn truy nhập thứ tự đến