arrival sale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival sale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival sale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival sale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival sale

    * kinh tế

    bán nếu tàu đến