arrival quality nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival quality nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival quality giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival quality.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival quality

    * kinh tế

    phẩm chất hàng đến