arrival on time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival on time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival on time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival on time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival on time

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tàu đến đúng giờ