arrival payment terms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival payment terms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival payment terms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival payment terms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival payment terms

    * kinh tế

    điều kiện trả tiền khi hàng đến