arrival weight terms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival weight terms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival weight terms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival weight terms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival weight terms

    * kinh tế

    điều kiện trọng lượng hàng đến