arrival process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival process

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiến trình đến