arrival notice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival notice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival notice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival notice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival notice

    * kinh tế

    giấy báo hàng đến

    giấy báo tàu cập bến