arrival quality terms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arrival quality terms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arrival quality terms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arrival quality terms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • arrival quality terms

    * kinh tế

    điều kiện về phẩm chất hàng đến