annual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annual.

Từ điển Anh Việt

 • annual

  /'ænjuəl/

  * tính từ

  hàng năm, năm một, từng năm

  annual report: bản báo cáo hàng năm

  annual ring: (thực vật học) vòng năm (cây)

  sống một năm (cây)

  xuất bản hàng năm (sách)

  * danh từ

  (thực vật học) cây một năm

  tác phẩm xuất bản hàng năm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • annual

  * kinh tế

  hàng năm

  trọn năm

  * kỹ thuật

  hàng năm

  hằng năm

  niên giám

  xây dựng:

  cả năm

  toán & tin:

  sách hàng năm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • annual

  (botany) a plant that completes its entire life cycle within the space of a year

  a reference book that is published regularly once every year

  Synonyms: yearly, yearbook

  completing its life cycle within a year

  a border of annual flowering plants

  Synonyms: one-year

  Antonyms: biennial

  occurring or payable every year

  an annual trip to Paris

  yearly medical examinations

  annual (or yearly) income

  Synonyms: yearly