annual intensity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annual intensity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annual intensity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annual intensity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annual intensity

    * kỹ thuật

    cường độ (tưới) hàng năm

    cơ khí & công trình:

    số tưới hàng năm