annualizing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annualizing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annualizing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annualizing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annualizing

    * kinh tế

    niên hóa