annual review nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annual review nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annual review giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annual review.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annual review

    * kinh tế

    thẩm tra hàng năm