annual landing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annual landing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annual landing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annual landing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annual landing

    * kinh tế

    sự vận chuyển cá hàng năm