annual variation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

annual variation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm annual variation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của annual variation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • annual variation

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự biến đổi hàng năm