yêu trong Tiếng Anh là gì?

yêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • yêu

  to love

  cảm thấy yêu ai to feel love for somebody

  làm điều gì vì yêu ai to do something out of love for somebody

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • yêu

  * verb

  love, to be in love with

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • yêu

  to love, be in love with