yêu nước trong Tiếng Anh là gì?

yêu nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu nước

    to love one's country; to be a patriot; patriotic

    các phong trào yêu nước patriotic movements

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • yêu nước

    love of one’s country, patriotism; to love one’s country; patriotic