yêu quý trong Tiếng Anh là gì?

yêu quý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu quý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu quý

    * trtừ

    love; dear, loved, beloved

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • yêu quý

    dear, beloved; to esteem, cherish, treasure