yêu sách trong Tiếng Anh là gì?

yêu sách trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu sách sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • yêu sách

  to demand; to claim

  các yêu sách về lương wage claims/demands

  các yêu sách về lãnh thổ territorial claims

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • yêu sách

  * verb

  to require

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • yêu sách

  to require