yêu mến trong Tiếng Anh là gì?

yêu mến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu mến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • yêu mến

    to have fondness for somebody; to have deep affection for somebody; to feel deep affection for somebody

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • yêu mến

    to love