yêu tinh trong Tiếng Anh là gì?

yêu tinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ yêu tinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • yêu tinh

  * dtừ

  ogre; ogress; sprite; succubus; poltergeist

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • yêu tinh

  * noun

  evil, demon

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • yêu tinh

  demon, monster, ogre, goblin