triệt tiếng vọng (bộ...) trong Tiếng Anh là gì?

triệt tiếng vọng (bộ...) trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt tiếng vọng (bộ...) sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt tiếng vọng (bộ...)

    echo suppressior