triệt sản trong Tiếng Anh là gì?

triệt sản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt sản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt sản

    sterilize

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • triệt sản

    sterilize