triệt hồi trong Tiếng Anh là gì?

triệt hồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt hồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt hồi

    dismiss, recall (official)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • triệt hồi

    dismiss, recall (official)