triệt để trong Tiếng Anh là gì?

triệt để trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt để sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • triệt để

  absolute; strict; thorough; hard-line

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • triệt để

  * adv

  thoroughly

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • triệt để

  radical; absolute, strict; thoroughly