triệt để lợi dụng trong Tiếng Anh là gì?

triệt để lợi dụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt để lợi dụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt để lợi dụng

    utilize thoroughly