triệt thoái quân đội trong Tiếng Anh là gì?

triệt thoái quân đội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt thoái quân đội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • triệt thoái quân đội

    to withdraw troops