triệt binh trong Tiếng Anh là gì?

triệt binh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt binh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt binh

    diasrm; to withdraw one's troops