triệt quân bị trong Tiếng Anh là gì?

triệt quân bị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt quân bị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt quân bị

    demilitarization