triệt để chấp hành trong Tiếng Anh là gì?

triệt để chấp hành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt để chấp hành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt để chấp hành

    carry out thouroughly