triệt âm thanh trong Tiếng Anh là gì?

triệt âm thanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt âm thanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt âm thanh

    aciustic suppression