triệt bỏ trong Tiếng Anh là gì?

triệt bỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt bỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt bỏ

    * ttừ

    reformable