triệt để lợi dụng cơ hội trong Tiếng Anh là gì?

triệt để lợi dụng cơ hội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt để lợi dụng cơ hội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt để lợi dụng cơ hội

    * thngữ

    to play one's hand for all it is worth