triệt lộ trong Tiếng Anh là gì?

triệt lộ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt lộ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt lộ

    bar the way