triệt phế trong Tiếng Anh là gì?

triệt phế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ triệt phế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • triệt phế

    to abolish