gấp trong Tiếng Anh là gì?

gấp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gấp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gấp

  to fold; to close; to shut

  nhớ gấp quần áo ngay ngắn trước khi cho vào va li remember to fold your clothes neatly before putting them in the suitcase

  xin đừng gấp thư lại vì có hình bên trong please don't fold the letter because there are photos inside

  times; -fold

  gấp trăm lần, gấp nghìn lần hundredfold, thousandfold

  sản lượng đã tăng gấp năm lần production has increased five times/fivefold

  pressing; urgent; in a hurry

  việc đó không gấp đâu there's no hurry for it

  tôi cần tiền gấp i am in urgent need of money; i need money in a hurry

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gấp

  * verb

  to fold; to close; to shut

  * adj

  pressing; urgent; hurry

  không gấp: there is no hurry

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gấp

  (1) to be X times more than; (2) to fold, close; (3) urgent, pressing, in a hurry